Leeuwendaalkerk

We baseren ons op de Bijbel (Gods Woord) en weten ons gebonden aan de Gereformeerde belijdenis.

boven, binnen, buitenWij willen ons richten op een drievoudige kern:

  • betrokkenheid op de drie-enige God (boven)
  • op elkaar, de gemeente (binnen)
  • op de samenleving (buiten)

We zijn in de eerste plaats een geloofsgemeenschap met Jezus Christus als onze Levensbron. Kerk - Kern van ons geloven

BOVEN - Als leden van de gemeente van Jezus Christus weten we ons van Hem afhankelijk, want van Hem en door Hem en in Hem zijn alle dingen. Hij is de Redder van de wereld. Alleen door Hem kan de mens behouden worden. Als leden van deze gemeente willen we deze Goede Herder volgen. In onze samenkomsten willen we door gebed, lofprijzing en woordbediening ons laten leiden door Zijn Geest.

BINNEN - De gemeenteleden zijn betrokken op elkaar. Samen willen we groeien in geloof, elkaar dienend, elkaar versterkend en elkaar bemoedigend. Daarom is het belangrijk dat we de gaven die elk lid heeft gebruiken om dit 'groeien in geloof' actief te bevorderen. Het gebruik van onze gaven dient als uitgangspunt voor beleid. Zo willen we mens zijn zoals Hij het heeft bedoeld.

BUITEN - Als gemeente van Jezus Christus willen we zijn Naam in de wereld belijden. Die opdracht heeft Hij zijn gemeente gegeven. Dat willen we doen door een open gemeente te zijn, die oog wil hebben voor de nood van deze wereld. Door een open contact met de wereld om ons heen, willen we een ieder laten weten dat Jezus Christus van alle mensen houdt en dat er bij Hem vergeving is. De gemeente als veilige haven voor binnen- en buitenschepen. Zo willen we in vrede en gerechtigheid met ieder mens als schepsel Gods leven.